Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor levering van diensten Smit Industrial Consultant, gevestigd Eindhoven, Haringvliet 17, 5626 CK, hierna te noemen SIC.

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
SIC: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: de wederpartij van SIC respectievelijk de rechtsopvolger(s) van Opdrachtgever.
Overeenkomst: iedere Overeenkomst waarbij SIC zich jegens de Opdrachtgever verbindt diensten te leveren (waaronder begrepen bedrijfsonderzoek en daaruit voortvloeiend advies en het verrichten van tijdelijke management en directie taken, projectleiding, coaching en persoonlijke begeleiding van managers en directies en trainingen daarin).
Levering: het leveren van de overeengekomen diensten
Opdracht: (deel)overeenkomst tot het leveren van diensten

Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte, leverings- c.q.projectvoorstel en Overeenkomst tussen SIC en een Opdrachtgever.
2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van toepassing. SIC en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Offertes, leverings- c.q. projectvoorstellen en totstandkoming van een Overeenkomst
1. De door SIC gemaakte offertes en leveringsvoorstellen zijn vrijblijvend en geldig gedurende een termijn van 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
2. De offertes en leverings- c.q. projectvoorstellen zijn gebaseerd op informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aangeleverde informatie en staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële gegevens voor de uitvoering van de levering heeft verstrekt.
3. Een Overeenkomst, waaronder in dit artikel tevens worden begrepen wijzigingen en/of aanvullingen daarop, is eerst bindend indien deze schriftelijk tot stand is gekomen, tenzij SIC voordien met de uitvoering aanvangt.
4. Een Overeenkomst komt schriftelijk tot stand op het moment van ondertekening van een contract door SIC en Opdrachtgever, of op de dag van verzending door de Opdrachtgever aan SIC van de ondertekende aanvaarding van de offerte c.q. het leverings- c.q. projectvoorstel.
5. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of leverings- c.q. projectvoorstel opgenomen aanbod, ook als het ondergeschikte punten betreft, is SIC daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij SIC uitdrukkelijk anders aangeeft.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht SIC niet tot het verrichten van een gedeelte van de levering tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 Levertijd, termijnen
1. De uitvoeringstijd vangt aan op de laatste van de navolgende momenten:
a. de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst;
b. de dag dat de Opdrachtgever alle gegevens, aan SIC heeft verstrekt, die SIC voor de uitvoering nodig heeft;
c. de dag van ontvangst van de in de overeenkomst vastgelegde vooruitbetaling of zekerheidsstelling dan wel getekende order/opdrachtbevestiging.
2. De levertijdtijden en termijnen worden slechts bij benadering worden opgegeven en zijn altijd vrijblijvend. In de Overeenkomst voor levering vermelde termijnen zijn derhalve nimmer fatale termijnen.
3. SIC is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van een leveringstermijn.
4. Met de eventueel hierdoor ontstane vertraging zal de in artikel 4.2 bedoelde termijn automatisch worden verlengd.
5. Als tijdstip van levering van goederen geldt het moment dat de goederen, onbelangrijke onderdelen daargelaten, ter keuring respectievelijk ter verzending gereed zijn en SIC aan Opdrachtgever daarvan mededeling heeft gedaan.
6. Als tijdstip van levering van diensten geldt het moment dat de werkzaamheden, onbelangrijke onderdelen daargelaten, ter (op)levering gereed zijn en SIC -middels rapportage aan Opdrachtgever daarvan mededeling heeft gedaan.

Artikel 5 Verrichting van diensten
1. SIC zal de diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der techniek.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft SIC het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, die al dan niet in dienstverband werkzaam zijn voor SIC.
3. De Opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat alle gegevens, waarvan SIC aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan SIC worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SIC zijn verstrekt, heeft SIC het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
4. SIC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, in het geval SIC is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid door Opdrachtgever schriftelijk aan SIC kenbaar is gemaakt, vóórdat SIC op basis van die gegevens werkzaamheden heeft verricht.
5. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan SIC de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.
6. Indien door SIC of door SIC ingeschakelde derden in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever gekozen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst tot het verrichten van diensten blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zal SIC hiervan mededeling doen aan de Opdrachtgever. In dat geval is SIC, behoudens indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die een toerekenbare tekortkoming van SIC opleveren, niet langer gehouden de oorspronkelijke Overeenkomst uit te voeren, maar geldt het volgende.
2. Partijen zullen in het geval als bedoeld in het vorig lid van dit artikel tijdig overleg plegen over aanpassing van de Overeenkomst (waaronder tijds-, financiële en kwalitatieve aspecten).
3. Indien partijen in het in lid 1 van dit artikel bedoelde geval niet tot overeenstemming komen betreffende de aard en omvang van de noodzakelijk geachte wijziging van en/of aanvulling op de Overeenkomst hebben beide partijen het recht de verdere uitvoering van de Overeenkomst te beperken tot dat deel van de Opdracht waarover wel overeenstemming bestaat. Hiervoor is Opdrachtgever een prijs verschuldigd dat in lijn is met de oorspronkelijke Overeenkomst. Indien partijen in het geheel niet tot overeenstemming komen, geldt het bepaalde in artikel 19.
4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst tot levering van goederen zijn toegestaan geringe afwijkingen met gebruikelijke toleranties, alsmede levering van zoveel meer materialen als SIC redelijkerwijs nood¬zake¬lijk mocht achten in ver¬band met uit¬val, verwer¬kings¬ver¬lies, reststukken, etc. onder meer in het kader van eventueel uit te voeren werk¬zaamheden/montage.

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten algemeen
1. SIC blijft te allen tijde eigenaar/ rechthebbende van de offerte, gegevens, opgaven en rapportages, in welke vorm en van welke aard ook, alsmede van resultaten, monsters, modellen, technologieën, gebruikte en/of ontwikkelde applicaties en systemen door SIC in het kader van de offerte of de Overeenkomst gedaan of verstrekt, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. SIC wordt geacht de rechthebbende van alle rechten van industriële – en/of intellectuele eigendom alsmede knowhow daarvan te zijn, ook indien deze rechten in het kader van de Overeenkomst zijn ontstaan.
2. Binnen het gebied van de Opdracht tot het verrichten van diensten heeft de Opdrachtgever het volledige en vrije gebruiksrecht van de resultaten van de Opdracht, zoals door SIC aan Opdrachtgever verschaft, met uitzondering van die elementen die vóór de aanvang van de Opdracht reeds ontwikkeld waren c.q. gebruikt werden door SIC.  Dit recht van Opdrachtgever is exclusief gedurende de periode waarin SIC overeenkomstig artikel 10 tot geheimhouding is verplicht, zulks behoudens het bepaalde in de artikelen 8a.2 en 8.4.
3. Gedurende de periode waarin SIC overeenkomstig artikel 10 tot geheimhouding is verplicht, heeft SIC het recht de resultaten als bedoeld in artikel 8a.1 uitsluitend voor zichzelf te gebruiken.
4. Na afloop van de periode waarin SIC overeenkomstig artikel 10 tot geheimhouding is verplicht, heeft SIC het recht de resultaten als bedoeld in artikel 8a.1 ook ten behoeve van derden te gebruiken en door derden te laten gebruiken.
5. SIC heeft te allen tijde het recht voor zichzelf te gebruiken en/of voor en/of derden te laten gebruiken:
a. de kennis en ervaring bij SIC aanwezig bij het aanvaarden van de Opdracht;
b. buiten het gebied van de Opdracht, de kennis en ervaring, door de uitvoering van de Opdracht verkregen;
c. rekenmethoden, programmatuur en experimentele werkwijzen, voortgekomen uit de uitvoering van de Opdracht, voor zover de ontwikkeling daarvan niet direct met het geven van de Opdracht is beoogd.
6. Voor zover de uitvoering door SIC van de Opdracht leidt tot octrooieerbare materie, heeft SIC het recht op haar naam en voor haar rekening octrooi aan te vragen. SIC neemt hierbij haar verplichting tot geheimhouding volgend uit artikel 10 in acht.
7. SIC en Opdrachtgever zullen elkaar over en weer melden:
a. hun vermoeden dat octrooieerbare materie is gevonden;
b. het feit dat een octrooiaanvrage wordt ingediend:
c. de inhoud van deze aanvrage. Voorts zullen zij elkaar bij het indienen van octrooiaanvragen alle vereiste medewerking verlenen.
8. Indien SIC geen gebruik wenst te maken van haar recht als bedoeld in artikel 8.5, komt dit recht gedurende 3 maanden na melding door SIC dat zij geen gebruik maakt van haar recht toe aan Opdrachtgever indien en voor zover de octrooiaanvrage betrekking heeft op de resultaten bedoeld in artikel 8a.1.
9. Maakt SIC respectievelijk Opdrachtgever gebruik van haar/zijn rechten uit artikel 8.5 respectievelijk 8.7 dan wordt de aanvrager/houder van het octrooi geacht haar/zijn wederpartij om niet een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-opzegbare licentie te hebben verleend op grond waarvan partijen rechten kunnen ontlenen die hen op grond van het bepaalde in artikel 8a toekomen. Op de licentieverlening zijn de overige bepalingen van de Opdracht van overeenkomstige toepassing.
10.Het staat de aanvrager/houder te allen tijde vrij een octrooiaanvrage in te trekken, dan wel een verleend octrooi te laten vervallen of te vervreemden. De aanvrager/houder zal in dat geval de andere partij tijdig van zijn voornemen op de hoogte stellen en deze in de gelegenheid stellen, tegen betaling van een redelijke vergoeding de aanvrage c.q. het octrooi op zijn naam over te schrijven.

Artikel 8 Openbaarmaking
1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SIC is het Opdrachtgever niet toegestaan:
a. een door SIC uitgebracht rapport geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, in elektronische vorm of op welke andere wijze ook, dan wel op te slaan in een retrievalsysteem;
b. een door SIC uitgebracht rapport ter inzage te geven buiten de kring van personen die, in aanmerking nemende het gebied van de Overeenkomst, behoren tot rechtstreeks belanghebbenden;
c. een door SIC uitgebracht rapport geheel of gedeeltelijk te doen gebruiken ten behoeve van het instellen van claims, voor het voeren van gerechtelijke procedures voor reclame of antireclame en ten behoeve van werving in meer algemene zin;
d. door de naam van SIC, in welke verbinding dan ook, te gebruiken voor een níet door SIC uitgebracht rapport en/of voor één of meer van de sub. c. genoemde doeleinden.

Artikel 9 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn gedurende een periode van 2 jaar na eindrapportage (of -indien eerder- na datum eindfactuur) verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Tot de vertrouwelijke informatie behoort in ieder geval de resultaten van de Opdracht tot het leveren van diensten, zoals door SIC aan Opdrachtgever verschaft. Tot de vertrouwelijke informatie van SIC behoren in ieder geval de rekenmethodes, programmatuur en experimentele werkwijzen waarvan de ontwikkeling al dan niet direct met het geven van de Opdracht is beoogd.
2. Opdrachtgever realiseert zich dat de plicht tot geheimhouding tevens dient ter bescherming van de nieuwheid van een eventuele uitvinding.
3. Deze geheimhoudingsverplichting is niet van toepassing:
a. voor gegevens welke reeds in het bezit zijn van de ontvangende partij op het moment dat de gegevens aan de ontvangende partij worden meegedeeld;
b. voor gegevens welke van algemene bekendheid zijn c.q. worden, zonder dat dit het gevolg is van enig verwijtbaar handelen of nalaten van de ontvangende partij;
c. voor gegevens welke op rechtmatige wijze door de ontvangende partij worden verkregen van een derde, dan wel uit eigen onderzoek van de ontvangende partij, zonder dat daarbij op enigerlei wijze gebruik wordt gemaakt van de geheime gegevens.
4. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, een partij gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en die partij zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is die partij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij ter zake niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.
5. Indien als gevolg van het door Opdrachtgever bekend maken van resultaten van het onderzoek misverstanden zijn ontstaan, ontheft dit SIC van de verplichting tot geheimhouding in de mate die SIC redelijkerwijs nodig heeft om tegenover derden toelichting op de resultaten te verschaffen.
6. De geheimhoudingsplicht van SIC geldt niet wanneer en in zover SIC ernstig gevaar voor personen of goederen constateert. In dat geval treedt SIC, indien mogelijk, in overleg met Opdrachtgever, alvorens de gevaarstoestand mede te delen aan degenen wier persoon of goed wordt bedreigd en/of de bevoegde autoriteiten.
7. Voor het inschakelen van derden bij de uitvoering van de Overeenkomst is toestemming van Opdrachtgever vereist, indien en voor zover daardoor voorzienbaar risico met betrekking tot geheimhouding optreedt.
8. Slechts indien dit bij het aangaan van de Overeenkomst schriftelijk is overeengekomen, is SIC gedurende de uitvoering van de Overeenkomst verplicht zich te onthouden van het aanvaarden van overeenkomsten van derden op het gebied van de Overeenkomst.

Artikel 10 Monsters en modellen
1. Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de selectie, representativiteit, aanduidingen van codes, merk en productnamen en de ter beschikkingstelling aan SIC van eventueel te onderzoeken monsters.
2. Opdrachtgever is verplicht om bij levering van de monsters aan SIC eventuele gevaarlijke eigenschappen van de monsters schriftelijk op duidelijke wijze mede te delen en de monsters duidelijk zichtbaar als gevaarlijk te merken.
3. Tenzij anders overeengekomen, zal Opdrachtgever monsters die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst aan SIC ter beschikking zijn gesteld of, in voorkomend geval, de restanten van zulke monsters, onmiddellijk na het uitvoeren van de werkzaamheden bij SIC afhalen en SIC hiervan een bewijs van ontvangst geven. Indien Opdrachtgever de (restanten van) monsters niet of niet tijdig afhaalt, heeft SIC het recht deze voor rekening en risico van Opdrachtgever te bewaren, te vernietigen of zich hiervan anderszins te ontdoen. Het vervoer en het bewaren van de monsters en de restanten daarvan geschieden voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 11 Prijzen en tarieven algemeen
1. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder transport-, verzend-, en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 geschiedt aflevering in Nederland, tenzij anders overeengekomen, aan het adres van de koper. De kosten van aflevering zijn voor rekening van SIC tenzij anders overeengekomen. Voor leveringen buiten Nederland zijn de prijzen tenzij anders overeengekomen ex works Eindhoven.
3. Indien geen prijzen of tarieven zijn overeengekomen, zijn de op het moment van uitvoering van de Overeenkomst bij SIC gebruikelijke tarieven en prijzen van toepassing.
4. SIC en Opdrachtgever kunnen bij het totstandkomen van een Overeenkomst een vaste prijs, honorarium of uurtarief overeenkomen. Indien SIC met Opdrachtgever een vaste prijs, honorarium of uurtarief overeenkomt, is SIC niettemin gerechtigd tot verhoging van deze prijs, honorarium of tarief ingeval van een verhoging van de kostprijs van bijvoorbeeld loonkosten en/of onkosten tussen het moment van totstandkoming van de Overeenkomst en de uitvoering van de werkzaamheden c.q. de levering.
5. SIC zal Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van de prijs, het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. SIC zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden. Indien de verhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na het aangaan van de Overeenkomst, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving, tegen de in de kennisgeving van SIC genoemde datum waarop de prijs of tariefsaanpassing in werking zou treden. De tot de datum van beëindiging gemaakte kosten zijn door Opdrachtgever onverkort verschuldigd.
6. Indien in de offerte een “richtprijs” is opgenomen, dan geeft het vermelde bedrag niet meer aan dan een vrijblijvende schatting van de kosten.
7. Voor de berekening van meerwerk is hetgeen in de voorgaande leden van dit artikel is bepaald van overeenkomstige toepassing.
8. Indien de kredietwaardigheid en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, is SIC gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van Opdrachtgever naar haar oordeel vooruitbetaling dan wel adequate zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- alsook aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

Artikel 12 Honorarium Opdracht
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 12.4 mag SIC het honorarium verhogen wanneer tijdens uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werkzaamheden in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet een toerekenbare tekortkoming oplevert van SIC, dat in redelijkheid niet van SIC mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
2. Is in de offerte geen “vaste prijs” opgenomen, dan staat tussen Opdrachtgever en SIC vast dat het te betalen bedrag zal worden bepaald door nacalculatie op grond van de aan de Opdracht werkelijk bestede uren x tarief.
3. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan gelden de bij SIC op moment van uitvoering van de werkzaamheden gebruikelijke tarieven.
4. Voor Opdrachten van € 15.000 en hoger met een verwachte looptijd van drie maanden of langer kan SIC, indien Opdrachtgever daarom verzoekt, een limietbedrag aanhouden. Dit ontheft SIC automatisch van de verplichting tot voortzetting van de werkzaamheden voor zover daardoor meer aan de uitvoering van de Opdracht zou moeten worden besteed dan overeenkomend met dit limietbedrag.
5. Ingeval geen “vaste prijs” in de offerte is opgenomen en met de Opdracht een bedrag van meer dan € 25.000 is gemoeid zal SIC, indien Opdrachtgever daarom bij het verstrekken van de Opdracht verzoekt, de betreffende rekening specificeren in manuren en manuurtarieven, directe materiële kosten en, voor zover van toepassing, outillagegebruik en -tarieven alsmede vergoeding voor gebruikte voorkennis.

Artikel 13 Betaling/eigendomsvoorbehoud
1. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij anders is aangegeven, op een door SIC aan te geven wijze en effectief in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur dan wel klachten of reclames schorten de betalingsverplichtingen niet op.
2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling binnen de betalingstermijn dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van SIC op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
4. SIC heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. SIC kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

Artikel 14 Incassokosten
Indien Opdrachtgever in gebreke is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is Opdrachtgever in het geval van een geldvordering alle incassokosten verschuldigd met een minimum van 10% van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 15 Onderzoek en Reclames
1. Koper is gehouden de geleverde diensten op het moment van  levering te (doen) onderzoeken op de overeengekomen kwaliteit en kwantiteit.
2. Klachten over de geleverde diensten dienen, op straffe van verval van rechten, door Opdrachtgever uiterlijk binnen 8 dagen na levering als bedoeld in artikel 4 schriftelijk aan SIC te worden gemeld met een volledige en gedetailleerde omschrijving van de tekortkomingen, zodat SIC in staat is adequaat te reageren.

Artikel 16  Garanties
1. Met inachtneming van de hieronder gestelde beperkingen verstrekt SIC terzake van de door haar verrichte diensten, waaronder mede begrepen het verstrekken van adviezen een garantie aldus dat, ingeval Opdrachtgever binnen 2 weken na levering van de betreffende diensten aantoont dat de werkzaamheden niet voldoet aan de eisen die aan een dienst van een redelijk en vakbekwaam professional mogen worden gesteld, zij de betreffende diensten kosteloos opnieuw zal uitvoeren, ter vervanging van de gebrekkige diensten.
2. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat bij een Opdracht tot het verrichten van diensten nimmer een bepaald resultaat gegarandeerd kan worden.
3. Opdrachtgever dient te allen tijde SIC de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te onderzoeken en waar mogelijk te herstellen. Opdrachtgever zal SIC hiertoe zonder berekening van enigerlei kosten alle benodigde medewerking, monsters en hulpmaterialen ter beschikking stellen.
4. De garantie van SIC geldt niet in de volgende gevallen:
a. indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan enige op hem rustende verplichting;
6. In afwijking van het bovenstaande wordt op van derden betrokken werkzaamheden of goederen door SIC nooit méér garantie gegeven dan aan haar door haar leverancier wordt gegeven.
7. SIC is nimmer verplicht haar garantieverplichtingen na te komen, voorzover de kosten die daaruit voor haar voortvloeien hoger zijn dan de voor de desbetreffende verrichting van diensten overeengekomen prijs (exclusief BTW). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan twee maanden, wordt de overeengekomen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor 2 maanden.
8. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal SIC slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 17.

Artikel 17 Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van SIC strekt uitsluitend tot het uitvoeren door SIC van haar garantieverplichtingen als omschreven in voorgaand artikel.
Buiten deze aansprakelijkheid rust op SIC geen enkele aansprakelijkheid, ongeacht op grond waarvan deze zou zijn gebaseerd.
2. De aansprakelijkheid van SIC voor directe schade ingevolge artikel 16 lid 8 is beperkt tot de factuurwaarde van (het gedeelte van) de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. In afwijking van hetgeen hierboven is bepaald, wordt bij een Overeenkomst met een langere looptijd dan twee maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste twee maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
4. SIC is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, noch voor schade geleden door derden.
5. Opdrachtgever vrijwaart SIC en door SIC bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte en/of ingeschakelde personen, voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade  verband houdend met de (uitvoering) van de Overeenkomst, waaronder begrepen schade voortvloeiende uit de toepassing van of het gebruik van het resultaat van de werkzaamheden van SIC door Opdrachtgever of door een ander aan wie Opdrachtgever dat resultaat direct of indirect ter beschikking heeft gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de directie van SIC.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend mede begrepen:
a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade
b. de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade zoals bedoeld in deze voorwaarden
7. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de directie van SIC.
8. SIC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van het feit dat de resultaten van de werkzaamheden niet voor octrooiering in aanmerking komen of doordat bij toepassing van de resultaten inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden.
9. Ingeval door SIC bij de uitvoering van de opdracht gebruikte en/of ingeschakelde personen zich in verband met de opdracht bevinden op het terrein van Opdrachtgever en/of op dat van derden, zal/zullen SIC en/of door SIC bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen niet gebonden zijn aan bedingen vervat in poortbriefjes e.d., inhoudende gehele of gedeeltelijke beperkingen van de uit de overeenkomst voortvloeiende aansprakelijkheid van Opdrachtgever.

Artikel 18 Contractduur
1. De Overeenkomst tussen SIC en Opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van de betreffende levering c.q. werkzaamheden, tot en met de oplevering als bedoeld in artikel 4.

Artikel 19 Tussentijds opzegging Opdracht
1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst tot het verrichten van diensten te allen tijde tussentijds schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 weken.
2. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever heeft SIC recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettings- c.q. omzetverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die een toerekenbare tekortkoming van SIC oplevert. Voorts is Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook, zonder aanvaarding van enige garantieverplichting of aansprakelijkheid, ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
3. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door SIC, zal SIC in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die een toerekenbare tekortkoming opleveren van  Opdrachtgever.
4. Indien de overdracht van de werkzaamheden aan (een) derde(n) voor SIC extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 20 Opschorting en ontbinding
1. SIC is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien:
a. Opdrachtgever, na ingebrekestelling en het verstrijken van een redelijke termijn, de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt.
b. na het sluiten van de Overeenkomst SIC ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, gehele of gedeeltelijke stillegging, liquidatie, overdracht of bezwaring van het be¬drijf van Opdrachtnemer, waaronder begrepen de overdracht c.q. verpanding van een belangrijk deel van zijn vor¬deringen en voorts in geval goederen van Opdrachtnemer in conservatoir of executoriaal beslag worden genomen.
c. een overeengekomen door de Opdrachtgever te stellen zekerheid voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is SIC bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden c.q. wijzigen indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van SIC op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien SIC de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
4. In geval van opschorting en/of ontbinding behoudt SIC steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 21 Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever juridisch of, als dit eerder is, feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 22 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze  leveringsvoorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop SIC geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SIC niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder wordt begrepen (echter niet beperkt tot):
a. arbeidsconflicten
b. ziekteverzuim bij SIC .
c. tekortschieten, met name te late of niet levering door toeleveranciers en/of transporteurs
e. tekorten op de markt aan benodigde  materialen en/of arbeidskrachten
f. diefstal bij SIC .
g. van buiten komend onheil (brand, blikseminslag, natuurrampen oorlog of daarop gelijkende situaties
h. maatregelen van de overheid (de buitenlandse overheid daaronder begrepen)
i. vervoers-, import-, export- en of productieverboden.
3. SIC heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat SIC haar verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat tijdelijke overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichtingen tot schadevergoeding aan de andere partij.
5. Voor zoveel SIC ten tijde van het intreden van overmacht gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SIC gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 23 In dienst nemen van personeel
1. De Opdrachtgever zal gedurende tenminste twee jaar vanaf het beëindigen van de Overeenkomst, het personeel van SIC dat bij de uitvoering van de Overeenkomst is ingezet niet dan na schriftelijke toestemming van SIC in dienst nemen.

Artikel 24 Geschillen
1. De rechter in het arrondissement waarin SIC is gevestigd is bij uitsluiting bevoegd van geschillen verband houdende met de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden kennis te nemen. Niettemin heeft SIC het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 25 Toepasselijk recht
1. Op elke Overeenkomst tussen SIC en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.